Menu

Regulamin serwisu

Dostarczycielem tej usługi jest BBC Worldwide Limited (my, nasze). Jesteśmy firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 1420028, z siedzibą w Media Centre, 201 Wood Lane, London W12 7TQ. Nasz numer płatnika VAT: 333289454.

1. Prosimy o uważne zapoznanie się z tym regulaminem (Regulamin). Odwiedzanie i użytkowanie naszej witryny i zawartych na niej wszelkich treści i funkcji (w tym bez ograniczeń gier, widgetów, możliwych do osadzenia odtwarzaczy treści medialnych i kanałów RSS) (łącznie zwanych naszymi Serwisami) oznacza, że akceptują Państwo Regulamin, Politykę prywatności, Kodeks postępowania i wszelkie inne ogłoszenia, wskazówki i zasady, które publikujemy od czasu do czasu w naszych Serwisach (które na mocy niniejszej wzmianki stają się częścią tego Regulaminu). Politykę prywatności i Kodeks postępowania znaleźć można pod linkami znajdującymi się na dole naszych witryn.

2. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na postanowienia tego Regulaminu, prosimy nie odwiedzać i/lub nie użytkować naszych Serwisów.

3. Możemy w dowolnej chwili zaktualizować ten Regulamin. Prosimy o regularne czytanie Regulaminu w celu zapoznawania się z wszelkimi zmianami. Kontynuując po zmianach Regulaminu odwiedzanie i/lub użytkowanie naszych Serwisów, zgadzają się Państwo na zobowiązania prawne wynikające ze zaktualizowanego i/lub zmienionego Regulaminu.

Korzystanie z naszych Serwisów

4. Zgadzają się Państwo korzystać z naszych Serwisów tylko w celach zgodnych z prawem, w sposób, który nie narusza praw żadnych osób i nie ogranicza ani nie uniemożliwia im użytkowania i korzystania z naszych Serwisów, zawsze pozostając w zgodzie z tym Regulaminem i z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa.

5. Przy odwiedzaniu naszych Serwisów zgadzają się Państwo korzystać z ich treści tylko na osobisty i niekomercyjny użytek. Niedozwolone jest używanie ich w celach handlowych lub innych, w tym w celu reklamowania lub sprzedaży dowolnych produktów lub usług. Zgadzają się Państwo nie adaptować, nie zmieniać ani nie przetwarzać w dzieła pochodne żadnych treści zawartych w naszych Serwisach w celach innych niż na osobisty i niekomercyjny użytek. Użycie dowolnych z treści zawartych w naszych Serwisach do innych celów wymaga uzyskania od nas uprzedniej zgody na piśmie.

6. Od czasu do czasu możemy udostępniać niektóre elementy naszych Serwisów (w tym bez ograniczeń fora lub serwisy społecznościowe) lub wszystkie nasze Serwisy tylko zarejestrowanym przez nas użytkownikom. Jeśli wybiorą Państwo lub otrzymają od nas kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inne informacje stanowiące element naszych procedur bezpieczeństwa, zobowiązani są Państwo traktować te dane jako poufne i nie ujawniać ich osobom trzecim. Wszelkie dane osobowe przekazane nam w czasie tego procesu rejestracji i/lub w trakcie innych interakcji z naszymi Serwisami będą zbierane, przechowywane i wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką prywatności. W dowolnej chwili mamy prawo unieważnić wszelkie kody identyfikacyjne lub hasła wybrane przez Państwa lub otrzymane od nas, jeśli uznamy, że nie przestrzegają Państwo dowolnego z zapisów tego Regulaminu.

7. Osoby poniżej 16. roku życia, które chcą używać interaktywnych funkcji naszych Serwisów, takich jak przesyłanie lub wysyłanie do naszych Serwisów dowolnych treści, muszą najpierw uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Osobom poniżej 16. roku życia nie wolno przekazywać nam ani żadnym użytkownikom naszych Serwisów żadnych danych osobowych dotyczących własnej osoby lub osób trzecich, w tym numeru telefonu, adresu domowego ani adresu poczty elektronicznej.

8. Nie stwierdzamy i nie gwarantujemy, że wszystkie treści w naszych Serwisach są właściwe lub dostępne do użytkowania w Państwa kraju. Na Państwu spoczywa obowiązek zagwarantowania, że użytkowanie przez Państwa naszych Serwisów pozostaje w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa lokalnego.

Prawa własności intelektualnej

9. Wszelkie informacje, dane, teksty, dokumenty, grafiki, logotypy, projekty, ilustracje, obrazy, zdjęcia, pliki wideo, podcasty, blogi, kanały RSS, widgety, możliwe do osadzenia odtwarzacze plików multimedialnych, oprogramowanie, interaktywne funkcje, ogłoszenia lub inne treści, usługi lub materiały (lub dowolne ich elementy) dostępne w naszych Serwisach (Materiały) są chronione przez prawo autorskie, znaki handlowe, przepisy dotyczące baz danych i wszelkie inne prawa własności intelektualnej, a my jesteśmy ich właścicielami, posiadamy na nie licencje lub korzystamy z nich na innych zasadach w zgodzie z właściwymi prawami lub przepisami. Żaden z zawartych tu zapisów nie może być rozumiany jako przekazanie przez dorozumienie, zasadę estoppel (nieprzeczenia samemu sobie) czy w inny sposób, jakichkolwiek licencji ani praw do wykorzystywania Materiałów w sposób inny niż dozwolony przez ten Regulamin.

10. Z wyjątkiem konkretnych przypadków, na które wyrażona jest zgoda w naszych Serwisach, zobowiązują się Państwo, że nie będą kopiować, przechowywać na żadnym nośniku (w tym w żadnej innej witrynie), rozpowszechniać, przesyłać, retransmitować, ponownie publikować, nadawać, modyfikować ani prezentować publicznie żadnych elementów naszych Serwisów bez uzyskania naszej uprzedniej zgody na piśmie (oraz uprzedniej zgody na piśmie od właściciela odpowiednich praw własności intelektualnej, jeśli mają zastosowanie), zgodnie z brytyjską ustawą Copyright, Designs and Patents Act z roku 1988.

Treści Użytkownika w naszych Serwisach

PROSIMY PRZED WYSŁANIEM LUB PRZEKAZANIEM W INNY SPOSÓB JAKICHKOLWIEK TREŚCI NA WITRYNĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ CZĘŚCIĄ REGULAMINU. JEŚLI NIE CHCĄ PAŃSTWO UDZIELIĆ NAM ZEZWOLEŃ WYMIENIONYCH W TYCH ZAPISACH, PROSIMY NIE WYSYŁAĆ NA WITRYNĘ POCHODZĄCYCH OD PAŃSTWA TREŚCI.

11. Możemy w obecnej chwili lub w przyszłości umożliwić użytkownikom przesyłanie i/lub dostarczanie (Dostarczanie) treści (w tym bez ograniczeń wszelkich tekstów, zdjęć, grafik, plików wideo lub audio) do naszych Serwisów (Treści Użytkownika).

12. Podczas korzystania z funkcji, które umożliwiają Państwu dostarczanie Treści Użytkownika lub kontaktowanie się z innymi użytkownikami naszych Serwisów zawsze mają Państwo obowiązek przestrzegać zawartych w naszym Kodeksie postępowania zasad dotyczących treści. Zobowiązują się Państwo zagwarantować, że wszelkie dostarczone Treści Użytkownika będą zgodne z Kodeksem postępowania oraz że zwrócą nam Państwo w całości wszelkie koszty wynikające z naruszenia tego zobowiązania.

13. Pozostają Państwo właścicielami praw autorskich do wszelkich dostarczonych przez Państwa oryginalnych Treści Użytkownika. Przesyłając dowolne Treści Użytkownika na użytek dowolnego z naszych Serwisów (w tym bez ograniczeń na dowolne forum, blog, do sieci społecznościowej, na stronę dyskusyjną, do albumu zdjęć lub serwisu wysyłania plików wideo), biorąc pod uwagę, że umożliwiamy Państwu wysłanie dowolnych Treści Użytkownika (co niniejszym uznają Państwo za wystarczającą korzyść dla siebie), udzielają nam Państwo nieodwołalnie, bezwarunkowo i nieodpłatnie niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie, wolnej od opłat licencyjnych, z prawem do udzielania sublicencji, licencji na całość praw, tytułów prawnych i udziałów w tych Treściach Użytkownika. W rezultacie my i każdy następca prawny mamy prawo wykorzystywać Treści Użytkownika w dowolny sposób, w tym bez ograniczeń mamy prawo je kopiować, reprodukować, modyfikować, edytować, adaptować, zmieniać format, tłumaczyć, przetwarzać w dzieła pochodne, włączać do innych dzieł, transmitować, rozpowszechniać, wykonywać, odtwarzać, nadawać, komercjalizować i w inny sposób udostępniać publicznie (w całości lub części lub ich kopiach), w dowolnym formacie lub środku przekazu znanym obecnie lub opracowanym w przyszłości, przez cały okres istnienia tych praw (dotyczy to również wszelkich odnowień, rewalidacji, rewersji i ich rozszerzenia) oraz w późniejszym okresie w maksymalnie możliwym zakresie bez ograniczeń czasowych.

14. Zgoda, której Państwo nam udzielają nie ma charakteru wyłącznego, co oznacza, że mają Państwo nadal prawo wykorzystywać Treści Użytkownika w dowolnym środku przekazu, w tym udzielać innym podmiotom zgody na ich użytkowanie, pod warunkiem, że użytkowanie to nie ma wpływu na korzystanie z praw, których nam Państwo udzielili ani go nie utrudnia.

15. Upoważniają nas Państwu do udzielenia, a my niniejszym udzielamy każdemu użytkownikowi naszych Serwisów niewyłącznej licencji na oglądanie, słuchanie, czytanie, przesyłanie strumieniowe, pobieranie, linkowanie i uzyskiwanie w dowolny inny sposób poprzez nasze Serwisy dostępu do dostarczonych przez Państwa do naszych Serwisów Treści Użytkownika i na korzystanie z tych Treści Użytkownika w inny sposób w zakresie umożliwionym przez działanie naszych Serwisów i pozostającym w zgodzie z niniejszym Regulaminem.

16. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za Państwa Treści Użytkownika i za konsekwencje wysłania ich do naszych Serwisów. Deklarują Państwo, że:

a) Treści Użytkownika są Państwa oryginalnym dziełem, a Państwo posiadają całość praw, tytułów prawnych i udziałów w nich i/lub że posiadają Państwo wszystkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia na korzystanie z nich i na upoważnienie nas do korzystania ze wszystkich praw własności intelektualnej (w tym bez ograniczeń z praw autorskich) dotyczących tych Treści Użytkownika, aby umożliwić nam wykorzystanie Treści Użytkownika w sposób opisany przez ten Regulamin;

b) Treści Użytkownika nie zawierają żadnych treści zniesławiających, obscenicznych, nieprzyzwoitych, pornograficznych, o treści erotycznej, prześladujących, zawierających groźby lub obraźliwych, nawołujących do nienawiści rasowej, kulturowej lub religijnej, udających lub wydających się udawać inną osobę, obrażających sąd, naruszających dowolne prawa lub przepisy lub nakłaniających do zachowania noszącego znamiona przestępstwa (w tym bez ograniczeń do wszelkich zachowań, które mogą być uznane za naruszenie brytyjskiej ustawy Terrorism Act z roku 2006) lub rodzących odpowiedzialność cywilną i/lub w dowolny inny sposób budzących sprzeciw i/lub naruszających dowolne przepisy prawa brytyjskiego lub inne właściwe przepisy;

c) nie będą Państwo zbierać, uzyskiwać, kompilować, gromadzić, przesyłać, reprodukować, usuwać, zmieniać, oglądać ani prezentować żadnych materiałów, danych ani informacji, bez względu na to, czy umożliwiają ujawnienie tożsamości, opublikowanych przez lub dotyczących dowolnej osoby, firmy lub organizacji w związku z Państwa Treściami Użytkownika lub w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych Serwisów, jeśli nie uzyskają Państwo na to uprzedniej wyraźnej zgody danej osoby (lub rodzica albo opiekuna prawnego, jeśli osoba ma mniej niż 16 lat), firmy lub organizacji;

d) Treści Użytkownika nie będą zawierać żadnych wirusów, uszkodzonych plików, programów kasujących wiadomości (cancelbotów), robaków komputerowych ani innego złośliwego kodu, którego celem jest zakłócanie, niszczenie lub ograniczanie działania lub uszkodzenie dowolnego oprogramowania, sprzętu, telekomunikacji, sieci, serwerów lub innego sprzętu, ani nie będą zawierać żadnego oprogramowania wyświetlającego reklamy (adware), szpiegującego (spyware), koni trojańskich ani żadnych innych materiałów, których celem jest uszkodzenie, wpływanie na, przechwytywanie lub przywłaszczenie dowolnych informacji lub danych osobowych;

e) nie będą Państwo z żadnej przyczyny fałszować nagłówków pakietów TCP/IP ani elementów informacji w nagłówku w żadnej z Treści Użytkownika;

f) nie będą Państwo przesyłać żadnych materiałów ani podejmować żadnych działań, które mogą skutkować przesyłaniem niechcianej korespondencji, listów-łańcuszków, ankiet, konkursów, systemów piramid sprzedaży, powtarzających się lub nie zamawianych wiadomości, spamu ani wiadomości wyłudzających dane (phishing) oraz

g) nie będziemy mieć obowiązku płacenia ani ponoszenia żadnych kosztów na rzecz żadnej osoby ani podmiotu w wyniku wykorzystania lub eksploatacji przez nas dowolnych z Treści Użytkownika.

17. Niniejszym zrzekają się Państwo wszelkich praw moralnych lub pokrewnych, istniejących obecnie lub które powstaną w przyszłości w dowolnym miejscu świata w odniesieniu do wszelkich Treści Użytkownika i udzielają nam Państwo niewyłącznego, wolnego od opłat licencyjnych, obowiązującego na całym świecie prawa do wykorzystania dowolnego imienia i nazwiska, nazwy użytkownika, pseudonimu internetowego, podobizny, zdjęcia, podpisu i/lub informacji biograficznych, dostarczonych nam przez Państwa.

18. Podejmą Państwo i spowodują, że w razie konieczności strony trzecie podejmą, wszelkie dalsze działania, przygotują Państwo i dostarczą wszelkie inne dokumenty, o które możemy w rozsądnych ramach wystąpić, które potwierdzać będą licencje i prawa udzielone zgodnie z tym Regulaminem.

19. Wszystkie Treści Użytkownika będą uznawane za niepoufne, a my mamy prawo wykorzystywać, kopiować, rozpowszechniać i ujawniać stronom trzecim wszelkie tego typu materiały w dowolnym celu. Mamy też prawo ujawniać odpowiednie informacje dowolnej stronie trzeciej utrzymującej, że treści opublikowane lub wysłane przez Państwa na naszą witrynę stanowią naruszenie należących do niej praw własności intelektualnej, jej prawa do prywatności albo innego przepisu prawa brytyjskiego lub innego stosownego prawa.

Usuwanie treści

20. Mamy prawo wedle naszego uznania, ale nie mamy obowiązku a) aktywnie przeglądać Treści Użytkownika dostarczone do naszych Serwisów i/lub b) usuwać wszelkie Treści Użytkownika dostarczone do naszych Serwisów przez Państwa lub dowolnego innego użytkownika, jeśli naszym zdaniem treści te nie są zgodne z tym Regulaminem.

21. Mamy prawo w dowolnym czasie, wedle naszego uznania, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności, z uprzedzeniem lub bez: a) nie opublikować dowolnych Treści Użytkownika w naszych Serwisach; b) usunąć, zawiesić lub wyłączyć dostęp do dowolnych Treści Użytkownika; c) anulować Państwa rejestrację (tam, gdzie ma to zastosowanie) i prawo do dostępu i/lub użytkowania naszych Serwisów lub dostarczania wszelkich Treści Użytkownika oraz d) stosować wszelkie środki techniczne, prawne, operacyjne lub inne dostępne, aby zapewnić przestrzeganie tego Regulaminu, w tym bez ograniczeń blokować konkretne adresy IP lub dezaktywować Państwa rejestrację i/lub nazwę użytkownika i hasło (gdzie ma to zastosowanie).

22. Jeśli są Państwo właścicielem praw (lub agentem działającym na rzecz właściciela praw) i uważają, że którekolwiek z treści (w tym którekolwiek z Treści Użytkownika) pojawiających się w naszych Serwisach naruszają Państwa prawa i życzą sobie Państwo ich usunięcia, zawieszenia lub wyłączenia dostępu do nich, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną z tematem „Prośba o usunięcie” na ogólny adres e-mail podany na stronie Kontakt w witrynie, na której pojawiają się te treści.

W e-mailu należy podać następujące informacje:

 • szczegóły dotyczące treści, które Państwa zdaniem stanowią naruszenie lub są przedmiotem naruszenia, wraz z wyczerpującą w rozsądnym stopniu informacją, która pozwoli nam zlokalizować treści (w tym adres URL i/lub zrzut ekranu);

 • wyczerpującą w rozsądnym stopniu informację, która pozwoli nam skontaktować się z Państwem, taką jak adres pocztowy, numer telefonu i w miarę możliwości adres e-mail oraz

 • Państwa oświadczenie, że

 • są Państwo właścicielem praw lub mają Państwo należyte upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw;

 • mają Państwo powzięte w dobrej wierze przekonanie, że użycie treści w sposób, którego dotyczy skarga nie zostało autoryzowane przez właściciela praw lub agenta właściciela praw lub przepisy prawa oraz że
 • informacje podane przez Państwa w zawiadomieniu są prawdziwe i dokładne.

Wiarygodność informacji w naszych Serwisach

23. Publikowane w naszych Serwisach informacje mają służyć wyłącznie celom ogólnoinformacyjnym i nie mają być traktowane jako porady, na których można polegać. Nie gwarantujemy, że Materiały są dokładne lub wolne od błędów i wyłączamy wszelką odpowiedzialność wynikającą z polegania na treściach w naszych Serwisach przez Państwa lub przez dowolne osoby, które mogą być poinformowane o treściach w naszych Serwisach.

24. Przyjmują Państwo do wiadomości, że podczas korzystania z naszych Serwisów mogą Państwo spotkać się z Materiałami pochodzącymi z różnych źródeł i że nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, prawdziwość, dokładność, przydatność ani bezpieczeństwo tych Materiałów. Nie popieramy żadnych Treści Użytkownika ani żadnych opinii, rekomendacji ani porad zawartych w Treściach Użytkownika i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z tymi Treściami Użytkownika ani innymi materiałami.

25. Staramy się regularnie aktualizować nasze Serwisy i możemy w dowolnej chwili zmienić ich zawartość. Możemy zawiesić dostęp do naszych Serwisów lub zamknąć je na czas nieokreślony w dowolnej chwili i według naszego wyłącznego uznania. W każdej chwili Materiały mogą być nieaktualne, a my nie mamy obowiązku ich uaktualniania.

Gwarancje i wyłączenie odpowiedzialności

26. Nasze Serwisy są dostarczane „w takim stanie, w jakim są” i na zasadzie „w miarę dostępności”, bez żadnych oświadczeń, zapewnień ani żadnego rodzaju poparcia z naszej strony. W maksymalnie dozwolonym przez właściwe przepisy prawa zakresie wyłączamy wszelkie gwarancje, warunki i inne zapisy, wyraźne lub dopowiedziane, związane z naszymi Serwisami i użytkowaniem przez Państwa naszych Serwisów (w tym bez ograniczeń w odniesieniu do zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, nienaruszania, zgodności, bezpieczeństwa i dokładności).

27. Nie gwarantujemy, że funkcje zawarte w dowolnych Materiałach w naszych Serwisach będą dostępne w sposób ciągły lub będą wolne od błędów, że usterki będą usuwane, ani że nasze Serwisy lub serwery, za pośrednictwem których są one udostępniane, są wolne od wirusów lub usterek.

Ograniczenie odpowiedzialności

28. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za żadne Treści Użytkownika dostarczane przez naszych użytkowników. Użytkują Państwo nasze Serwisy, Materiały i/lub wszelkie Treści Użytkownika wyłącznie na własne ryzyko.

29. W maksymalnie dozwolonym przez prawo zakresie my, inni członkowie grupy BBC i strony trzecie z nami związane niniejszym wyraźnie wyłączamy wszelką odpowiedzialność za pośrednie, bezpośrednie, wtórne, wyjątkowe lub retorsyjne straty lub szkody (bez względu na to, czy straty te były przewidziane, przewidywalne, znane lub inne) wynikające z lub związane z użytkowaniem naszych Serwisów, w tym bez ograniczeń: a) obrażenia i/lub uszkodzenia ciała lub mienia będące skutkiem dowolnej wypowiedzi, w tym dowolnej faktycznie lub przypuszczalnie zniesławiającej wypowiedzi; b) straty poniesione przez dowolną stronę trzecią, w tym naruszenie dowolnych praw własności intelektualnej lub prawa do prywatności; c) utratę danych; d) utratę dochodu lub spodziewanych zysków; e) utratę obrotów lub kontraktów handlowych; f) utratę okazji; g) utratę spodziewanych oszczędności; h) stracony czas zarządzania lub pracy biurowej lub i) utratę wartości firmy lub uszczerbek na reputacji.

30. Nie wyłącza to ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, rozmyślnego wprowadzenia w błąd lub wprowadzenia w błąd w kwestii zasadniczej ani żadnej innej odpowiedzialności, na której wyłączenie lub ograniczenie nie pozwalają stosowne przepisy prawa.

31. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne naruszenie tego Regulaminu spowodowane okolicznościami pozostającymi poza naszą kontrolą.

Zwrot kosztów

32. Zobowiązujecie się Państwo na żądanie zwrócić w całości naszym urzędnikom, kadrze zarządzającej, pracownikom, agentom, przedstawicielom, licencjodawcom, dostawcom i dostawcom usług operacyjnych wszelkie koszty związane z roszczeniami, działaniami, postępowaniami, żądaniami, szkodami, stratami, odpowiedzialnością, kosztami i wydatkami przez nas doznanymi lub w rozsądnym stopniu poniesionymi w wyniku lub w związku z Państwa dostępem do i użytkowaniem naszych Serwisów w sposób niezgodny z tym Regulaminem lub stosownymi przepisami prawa.

Wirusy, hacking i inne wykroczenia

33. Zabrania się korzystać w niewłaściwy sposób z naszych Serwisów – wprowadzać, przesyłać lub organizować rozsyłanie dowolnych wirusów, uszkodzonych plików, programów automatycznie kasujących wiadomości (cancelbotów), koni trojańskich, robaków internetowych, bomb czasowych lub logicznych, programów szpiegujących klawiaturę (keyloggerów), programów szpiegujących (spyware), programów wyświetlających reklamy (adware) lub innych materiałów, których celem jest negatywny wpływ na działanie dowolnego oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego lub wpływanie na, przechwytywanie lub przywłaszczanie dowolnych informacji lub danych osobowych. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszych Serwisów, do serwerów, na których są przechowywane ani do żadnych serwerów, komputerów ani baz danych związanych z naszymi Serwisami. Nie wolno przeprowadzać na nasze Serwisy ataków typu odmowa dostępu (DoS), rozproszona odmowa dostępu (DDoS) ani innego rodzaju ataków.

34. Zgodnie z brytyjską ustawą o nadużyciach komputerowych Computer Misuse Act z roku 1990, każde naruszenie tego zapisu stanowi przestępstwo. Każde tego rodzaju naruszenie będziemy zgłaszać odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Państwa dane. W przypadku takiego naruszenia Państwa prawo do użytkowania naszych Serwisów wygaśnie natychmiast.

35. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty ani szkody spowodowane atakiem typu rozproszona odmowa dostępu (DDoS), wirusami ani żadnymi innymi szkodliwymi technologicznie materiałami, które mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inne zasoby majątkowe na skutek użytkowania przez Państwa naszych Serwisów, pobierania przez Państwa dowolnych Materiałów z naszych Serwisów lub dowolnych innych materiałów z dowolnej innej witryny połączonej z nimi linkami.

Linkowanie z naszych Serwisów

36. Nie mamy kontroli nad zawartością ani dostępnością witryn stron trzecich, do których mogą Państwo uzyskać dostęp poprzez nasze Serwisy, a linki te są zamieszczone jedynie w celach informacyjnych. Jeśli odwiedzają Państwo dowolną podlinkowaną witrynę, robią to Państwo na własne ryzyko i na Państwu spoczywa odpowiedzialność za podjęcie wszelkich działań zabezpieczających przed wirusami i innymi szkodliwymi elementami.

37. Nie popieramy i nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni (bezpośrednio ani pośrednio) za żadne treści, reklamy, produkty, usługi, wyrażone opinie ani informacje zamieszczone na witrynach stron trzecich lub tam dostępne (w tym bez ograniczeń za dostarczenie i płatności za dowolne produkty lub usługi), ani za żadne szkody, straty ani wykroczenia spowodowane przez lub związane z Państwa dostępem do i korzystaniem z takich witryn stron trzecich i z dowolnych dostępnych usług. Wszelkie zapisy, warunki, gwarancje czy oświadczenia związane z dowolnymi operacjami w dowolnych witrynach stron trzecich są wyłącznie sprawą między Państwem a odpowiednim dostawcą danej witryny i/lub odpowiednich usług.

Linkowanie do naszych Serwisów

38. Mogą Państwo publikować linki do strony głównej dowolnej witryny będącej częścią naszych Serwisów bez zwracania się o dodatkową zgodę na piśmie POD WARUNKIEM, że w pełni stosują się Państwo do tego Regulaminu.

39. Nie zezwalamy na tworzenie linków do żadnych elementów naszych Serwisów oprócz strony głównej, chyba że uzyskają Państwo od nas uprzednio zgodę na piśmie (dla rozwiania wątpliwości – w odniesieniu do kanałów RSS, widgetów i możliwych do osadzenia odtwarzaczy plików multimedialnych, które możemy udostępniać, zgoda taka będzie uznawana za udzieloną POD WARUNKIEM, że będą Państwo korzystać z nich zgodnie z tym Regulaminem i z wszelkimi innymi zaleceniami opublikowanymi w naszych Serwisach). Mamy prawo bez uprzedzenia wycofać zgodę na linkowanie. Witryna, z której będą Państwo linkować, musi pod wszystkimi względami spełniać standardy zawartości wyszczególnione w naszym Kodeksie postępowania. Nie zezwalamy na wyświetlanie naszych Serwisów w ramkach na żadnej witrynie trzeciej.

40. Wszystkie linki do naszych Serwisów muszą być utworzone w uczciwy i zgodny z prawem sposób i nie mogą szkodzić naszej reputacji ani z niej korzystać. Nie wolno w żaden sposób tworzyć linków, które sugerują dowolne powiązania, przedstawicielstwo, akceptację lub poparcie z naszej strony, jeśli takie nie istnieją. Linki do naszych Serwisów nie oznaczają, że popieramy, jesteśmy powiązani lub stowarzyszeni z witryną zawierającą linki, ani że dowolna witryna zawierająca linki ma upoważnienie do używania dowolnych ze znaków towarowych, nazw handlowych, marek, logotypów lub symboli praw autorskich, należących do nas lub do dowolnego podmiotu z nami powiązanego lub licencjodawcy.

41. Nie wolno zamieszczać linków do naszych Serwisów na witrynach znajdujących się na poniższej liście Witryn Zabronionych:

 • witryny szerzące nienawiść ze względu na rasę, religię, płeć, orientację seksualną lub z innych powodów lub propagujące, ułatwiające lub nawołujące do zachowań antyspołecznych;
 • witryny propagujące, ułatwiające lub nawołujące do przemocy;
 • witryny propagujące, ułatwiające lub nawołujące do działalności terrorystycznej lub innej działalności zagrażającej bezpieczeństwu narodowemu Wielkiej Brytanii;
 • witryny dyskryminujące dowolną konkretną grupę społeczną lub w inny sposób wykorzystujące wrażliwe grupy społeczne;
 • witryny propagujące, ułatwiające lub nawołujące do działalności niezgodnej z prawem;
 • witryny wprowadzające w błąd, pornograficzne, zniesławiające lub zawierające treści niezgodne z prawem lub w inny sposób zaskarżalne w świetle prawa brytyjskiego;
 • witryny naruszające prywatność jednostki.

Reklamy i sponsorowanie

42. Niektóre lub wszystkie Serwisy mogą od czasu do czasu zawierać reklamy i treści sponsorowane. Reklamodawcy i sponsorzy są zobowiązani dopilnować, by wszystkie materiały dostarczone do umieszczenia w naszych Serwisach były zgodne z właściwymi przepisami prawa, kodeksami oraz tym Regulaminem. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne błędy ani nieścisłości w tego rodzaju materiałach reklamowych lub sponsorowanych.

Oprogramowanie

43. Od czasu do czasu możemy w naszych Serwisach udostępnić do pobrania konkretne oprogramowanie, które jest naszym prawnie chronionym dziełem lub prawnie chronionym dziełem naszych dostawców. Udzielamy Państwu niewyłącznej licencji na użytkowanie tego oprogramowania tylko w celach, do których jest przeznaczone. Zabronione jest używanie tego oprogramowania do innych celów, dalsze rozpowszechnianie, sprzedaż, dekompilacja, odtwarzanie kodu źródłowego, dezasemblacja lub inna ingerencja w oprogramowanie.

Prywatność

44. Traktujemy Państwa prywatność bardzo poważnie. Jesteśmy zarejestrowani zgodnie z brytyjską ustawą o ochronie danych osobowych Data Protection Act z 1998 roku. Wszelkie dane osobowe dostarczone przez Państwa w trakcie procesu rejestracji i/lub innych interakcji z naszymi Serwisami będą zbierane, przechowywane i użytkowane zgodnie z naszą Polityką prywatności. Używając naszych Serwisów wyrażają Państwo zgodę na takie zbieranie i przetwarzanie danych i deklarują, że wszystkie dostarczone przez Państwa dane są zgodne z rzeczywistością.

Kanały RSS, widgety i możliwe do osadzenia odtwarzacze treści multimedialnych

45. Pobierając kanał RSS z naszych Serwisów lub dodając nasze widgety lub możliwe do osadzenia odtwarzacze treści multimedialnych na witrynę wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie tego Regulaminu, w tym - dla uniknięcia wątpliwości - zapisów zawartych w niniejszym rozdziale „Kanały RSS, widgety i możliwe do osadzenia odtwarzacze treści multimedialnych” oraz zapisów zawartych we wcześniejszym rozdziale „Linkowanie do naszych Serwisów”.

46. Z uwzględnieniem niniejszego Regulaminu udzielamy Państwu niezbywalnej, bez prawa do udzielania sublicencji, wolnej od opłat licencyjnych, niewyłącznej licencji na wyświetlanie w Państwa witrynie (Państwa Witryna) aktywnych linków lub innych identyfikatorów źródła i innych konkretnych informacji lub materiałów, które Państwo wybiorą, by otrzymywać je od nas poprzez kanał RSS lub poprzez nasze widgety lub możliwe do osadzenia odtwarzacze treści multimedialnych (Nasze Treści).

47. ZABRANIA SIĘ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO POBIERAĆ OD UŻYTKOWNIKÓW OPŁATY WYŁĄCZNIE ZA UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO NASZYCH TREŚCI LUB W INNY SPOSÓB KOMERCJALIZOWAĆ TE TREŚCI ORAZ PRÓBOWAĆ ODSPRZEDAWAĆ W DOWOLNY SPOSÓB NASZE TREŚCI. KANAŁY RSS I/LUB WIDGETY I/LUB MOŻLIWE DO OSADZENIA ODTWARZACZE TREŚCI MULTIMEDIALNYCH NIE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE W DZIAŁALNOŚCI KOMERCYJNEJ.

48. Zabrania się bezpośrednio lub pośrednio zmieniać, edytować, rozszerzać lub streszczać Nasze Treści lub dowolne treści w naszych Serwisach lub umieszczać dowolne z Naszych Treści w ramce HTML.

49. W dowolnej chwili i bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu możemy ograniczyć, zawiesić lub wypowiedzieć nasze kanały RSS, treści dostarczane do naszych widgetów lub możliwych do osadzenia odtwarzaczy treści multimedialnych, udzieloną niniejszym licencję lub Państwa użytkowanie lub dostęp do kanałów RSS, widgetów lub możliwych do osadzenia odtwarzaczy treści multimedialnych lub Naszych Treści. Zgadzają się Państwo po otrzymaniu od nas wiadomości o wypowiedzeniu zniszczyć wszystkie kopie kanałów RSS, widgetów lub możliwych do osadzenia odtwarzaczy treści multimedialnych i wszystkie Nasze Treści.

50. Deklarują Państwo, że

a) Państwa witryna nie jest jedną z Witryn Zabronionych i nie zawiera materiałów zniesławiających, znieważających, pornograficznych, obscenicznych lub mogących zaszkodzić reputacji naszej lub BBC lub naruszających dowolne prawa własności intelektualnej stron trzecich oraz że

b) użytkownicy Państwa Witryny są zobowiązani do przestrzegania zasad, które są równoznaczne z zapisami tego Regulaminu w odniesieniu do użytkowania przez nich Naszych Treści.

Hierarchia ważności

51. Jeśli wystąpi jakakolwiek rozbieżność między tym Regulaminem a dowolnymi konkretnymi zapisami pojawiającymi się w innym miejscu w naszych Serwisach w odniesieniu do konkretnego materiału (w tym również Kodeksem postępowania), pierwszeństwo mają zapisy tego ostatniego.

Rozdzielność postanowień

52. Jeśli dowolny z zapisów niniejszego Regulaminu zostanie uznany za niegodny z prawem, nieważny lub z innej przyczyny niewykonalny w świetle przepisów prawa dowolnego stanu lub państwa, w którym ten Regulamin ma obowiązywać, to w zakresie i jurysdykcji, w których dany zapis jest niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny, będzie on wyłączony i usunięty z tego Regulaminu, a pozostałe zapisy Regulaminu pozostaną w mocy i będą wiążące i wykonalne.

Sąd i prawo właściwe

53. Ten Regulamin podlega i jest interpretowany zgodnie z wykładnią przepisów prawa Anglii i Walii.

Spory

54. Wszelkie spory wynikające lub związane z naszymi Serwisami podlegają jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2009