Regulamin serwisu

Niniejszy serwis jest obsługiwany przez BBC Studios Distribution Limited (dalej jako my, nas lub nasz). Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i w Walii pod numerem 1420028 i mamy swoją siedzibę w Television Centre, 101 Wood Lane, Londyn W12 7FA. Nasz numer VAT to 333289454.

1. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem (zwanym dalej "Regulaminem"). Poprzez dostęp i korzystanie z naszej strony internetowej oraz wszelkich treści i funkcji na niej zawartych (w tym bez ograniczeń wszelkich gier, widżetów, wbudowanych odtwarzaczy multimedialnych i kanałów RSS) (łącznie zwanych naszymi Usługami), wyrażają Państwo zgodę na niniejszy Regulamin, Politykę Prywatności, Kodeks Postępowania oraz wszelkie inne powiadomienia, wytyczne i zasady korzystania publikowane przez nas w naszych Usługach (z których każde są włączone do Regulaminu przez niniejsze odniesienie). Polityka Prywatności i Kodeks Postępowania są dostępne pod linkami na dole naszych stron internetowych.

2. Jeśli nie akceptują Państwo niniejszego Regulaminu, prosimy nie korzystać z naszych Usług.

3. Niniejszy Regulamin może być aktualizowany od czasu do czasu z następujących powodów: (i) zmiany przepisów prawa, (ii) nakazu wynikającego z orzeczeń sądowych  lub wydania decyzji, stanowisk lub zaleceń właściwych organów (iii) zmiany rodzaju, właściwości, funkcjonalności lub technologii dotyczących świadczonych Usług  Powiadomimy Państwa o zmianie Regulaminu przez umieszczenie informacji na stronie internetowej lub w drodze indywidualnego kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego podanego przez Państwa w związku z korzystaniem z Usług. Z chwilą publikacji informacji o zmianie Regulaminu, zmiany stają się wiążące.

4. Dalszy dostęp i/lub korzystanie z naszych Usług po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na prawne związanie się zaktualizowanym i/lub zmienionym Regulaminem.

Korzystanie z naszych Usług

1. Zgadzają się Państwo korzystać z naszych Usług wyłącznie w celach zgodnych z prawem i w sposób, który nie narusza ani nie ogranicza ani nie uniemożliwia korzystania z naszych Usług lub pełnego cieszenia się nimi przez jakąkolwiek osobę i, w każdym wypadku, zgodnie z niniejszym Regulaminem i wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz regulacjami.

2. Uzyskując dostęp do naszych Usług, zgadzają się Państwo, że będą Państwo uzyskiwać dostęp do ich treści wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego, a nie do jakichkolwiek celów komercyjnych lub innych, w tym reklamy lub sprzedaży jakichkolwiek towarów lub usług. Zobowiązują się Państwo również nie adaptować, nie zmieniać ani nie tworzyć dzieł pochodnych z jakichkolwiek treści dostępnych w naszych Usługach, z wyjątkiem korzystania na potrzeby użytku osobistego, niekomercyjnego. Będą Państwo potrzebowali naszej uprzedniej pisemnej zgody, jeśli będą Państwo chcieli korzystać z jakichkolwiek treści dostępnych w naszych Usługach z jakiegokolwiek innego powodu.

3. Od czasu do czasu możemy udostępniać niektóre części naszych Usług (w tym fora lub społeczności) lub wszystkie nasze Usługi tylko tym użytkownikom, którzy się u nas zarejestrowali. Jeśli wybiorą Państwo lub otrzymają kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, zobowiązani są Państwo do traktowania takich informacji jako poufnych oraz do nieujawniania ich osobom trzecim. Wszelkie dane osobowe dostarczone nam w ramach procesu rejestracji i/lub innych interakcji z naszymi Usługami będą gromadzone, przechowywane i wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Mamy prawo do zawieszenia w dowolnym momencie dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, wybranego przez użytkownika lub przydzielonego przez nas, jeśli naszym zdaniem nie przestrzegają Państwo któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu do czasu zaprzestania naruszeń, a w przypadku braku dostosowania się do postanowień Regulaminu w terminie 24 godzin od uzyskania od nas informacji w tym zakresie, mamy prawo do wyłączenia kodu identyfikacyjnego oraz hasła.

4. W przypadku nieukończenia 16 roku życia, konieczna będzie zgoda rodzica lub opiekuna przed rozpoczęciem korzystania z jakichkolwiek interaktywnych funkcji naszych Usług, takich jak nadawanie czy przesyłanie jakichkolwiek treści do naszych Usług. W przypadku nieukończenia 16 roku życia, nie można ujawniać nam ani innym użytkownikom naszych Usług żadnych danych osobowych, w tym numeru telefonu, adresu domowego lub adresu e-mail. 

Nie możemy zagwarantować, że treść naszych Usług jest odpowiednia lub dostępna do wykorzystania w Państwa kraju. 

Prawa własności intelektualnej

1. Wszystkie informacje, dane, teksty, dokumenty, grafiki, logotypy, projekty, obrazy, zdjęcia, filmy wideo, podcasty, blogi internetowe, kanały RSS, widżety, wbudowane odtwarzacze multimedialne, oprogramowanie, funkcje interaktywne, reklamy lub inne treści, usługi lub materiały (lub ich część) dostępne w ramach naszych Usług (Treści) są chronione prawami autorskimi, prawami ochronnymi do znaków towarowych, prawami do baz danych i innymi prawami własności intelektualnej i są naszą własnością lub są nam licencjonowane, lub też są przez nas wykorzystywane w inny sposób, dozwolony na mocy obowiązujących przepisów prawa lub rozporządzeń. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie może być interpretowana jako udzielenie przez domniemanie, brytyjską instytucję tzw. estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z Treści w sposób inny niż dozwolony zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w naszych Usługach, zobowiązują się Państwo nie kopiować, nie przechowywać na żadnym nośniku (w tym na jakiejkolwiek innej stronie internetowej), nie rozpowszechniać, nie transmitować, nie retransmitować, nie publikować, nie nadawać, nie modyfikować ani nie prezentować publicznie żadnej części naszych Usług bez naszej uprzedniej pisemnej zgody (oraz, jeżeli jest to wymagane, uprzedniej pisemnej zgody właściciela odpowiednich praw własności intelektualnej), zgodnie z brytyjskim prawem autorskim (Copyright, Designs and Patents Act 1988) lub innym właściwym prawem mającym zastosowanie.

Wkład użytkownika w nasze Usługi

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE TEJ SEKCJI PRZED OPUBLIKOWANIEM LUB PRZESŁANIEM W INNY SPOSÓB JAKICHKOLWIEK TREŚCI NA STRONĘ. JEŚLI NIE CHCĄ PAŃSTWO UDZIELIĆ NAM ZGÓD OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE, PROSIMY O NIEPRZEKAZYWANIE SWOICH MATERIAŁÓW NA STRONĘ.

1. Możemy teraz lub w przyszłości umożliwić użytkownikom przekazywanie i/lub przesyłanie materiałów (w tym, bez ograniczeń, tekstów, zdjęć, grafiki, materiałów wideo lub audio) do naszych Usług (Materiały Użytkownika).

2. Za każdym razem, gdy korzystają Państwo z funkcji, która pozwala na przesyłanie Materiałów Użytkownika lub na kontakt z innymi użytkownikami naszych Usług, muszą Państwo przestrzegać standardów treści określonych w Kodeksie Postępowania. Zobowiązują się Państwo do tego, że wszelkie Materiały Użytkownika będą zgodne z Kodeksem Postępowania i w pełni pokryją nam Państwo wszelkie koszty wynikające z naruszenia tego zobowiązania.

3. Pozostają Państwo właścicielami praw autorskich do każdego oryginalnego Materiału Użytkownika, który Państwo udostępnią. Udostępniając jakikolwiek Materiał Użytkownika w którejkolwiek z naszych Usług (w tym bez ograniczeń na forum, blogu, portalu społecznościowym, stronie dyskusyjnej, albumie fotograficznym lub usłudze wgrywania filmów wideo) i w związku z tym, że udostępniamy Państwu możliwość wgrywania dowolnego Materiału Użytkownika (co uznają Państwo za wystarczającą korzyść dla Państwa), udzielają nam Państwo nieodwołalnie i bezwarunkowo, nieodpłatnej, niewyłącznej, , podlegającej sublicencjonowaniu licencji do całego prawa, tytułu prawnego oraz udziału w takim Materiale Użytkownika, tak abyśmy my i każdy następca mogli w jakikolwiek sposób wykorzystać Materiał Użytkownika, włączając bez ograniczeń prawo do utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, kopiowania, powielania, modyfikowania, edycji, adaptacji, reformatowania, tłumaczenia, tworzenia utworów zależnych, włączania do innych dzieł, (i korzystania z tak powstałych utworów zależnych w taki sam sposób jak z Materiałów Użytkownika), wprowadzania do pamięci komputera, sieci komputerowej, multimedialnej, transmitowania, rozpowszechniania, w tym przez publiczne ich udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie), wykonywania, odtwarzania, nadawania, reemitowania, komercjalizacji i udostępniania w inny sposób opinii publicznej takiego Materiału Użytkownika (w całości lub w części lub kopii tego samego) w dowolnym formacie lub na nośniku znanym obecnie lub opracowanym w przyszłości przez cały okres, w którym takie prawa istnieją (włączając w to wszelkie odnowienia, wznowienia, ponowne przejęcia tych praw) i po tym okresie, w możliwie najpełniejszym zakresie bezterminowo.

4. Zgody, które nam Państwo udzielili nie są wyłączne i dlatego nadal mogą Państwo korzystać z Materiałów Użytkownika w dowolny sposób na dowolnym nośniku, w tym zezwalając innym na korzystanie z niego, pod warunkiem, że takie korzystanie nie koliduje z przyznanymi nam prawami ani ich nie ogranicza.

5. Użytkownik upoważnia nas do udzielania, a my niniejszym udzielamy każdemu użytkownikowi naszych Usług niewyłącznej licencji na przeglądanie, słuchanie, czytanie, przesyłanie strumieniowe, pobieranie, linkowanie i w inny sposób uzyskiwanie dostępu do Materiałów Użytkownika za pośrednictwem naszych Usług oraz do korzystania w inny sposób z Materiałów Użytkownika dozwolonego dzięki funkcjonalności naszych Usług i zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swój Materiał Użytkownika i konsekwencje przesyłania ich do naszych Usług. Zapewniają Państwo, że:

(a) Materiał Użytkownika jest Państwa własną, oryginalną pracą oraz są Państwo właścicielem wszystkich praw, tytułów i wkładów do Materiału Użytkownika i/lub mają Państwo wszystkie niezbędne licencje, prawa, zgody i pozwolenia na używanie i upoważnienie nas do korzystania z wszelkich praw własności intelektualnej (w tym bez ograniczeń praw autorskich) do takiego Materiału Użytkownika, aby umożliwić nam korzystanie z Materiału Użytkownika w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie;

(b) treść Materiału Użytkownika nie jest obraźliwa, obsceniczna, nieprzyzwoita, pornograficzna, o wyraźnie seksualnym charakterze, nękająca, zawierająca groźby lub obraźliwa, podżegająca do nienawiści rasowej, kulturowej lub religijnej, mogąca wprowadzać w błąd co do ich pochodzenia, niezgodne z wolą sądu, nie narusza jakiegokolwiek prawa lub przepisów lub nie zachęca do postępowania, które byłoby równoznaczne z przestępstwem (w tym, bez ograniczeń, z zachowaniem, które byłoby uznane za przestępstwo w rozumieniu brytyjskich przepisów dotyczących terroryzmu (Terrorism Act 2006)  lub stanowi podstawę do odpowiedzialności cywilnej i/lub jest w inny sposób niewłaściwa i/lub stanowi naruszenie jakiegokolwiek brytyjskiego lub innego obowiązującego prawa lub przepisu;

(c) nie będą Państwo zbierać, uzyskiwać, opracowywać, gromadzić, przekazywać, reprodukować, usuwać, korygować, przeglądać lub wyświetlać żadnych materiałów, danych lub informacji, niezależnie od tego, czy są to materiały, dane lub informacje umożliwiające identyfikację osoby, czy też nie, zamieszczonych przez lub dotyczących jakąkolwiek innej osoby, firmy lub przedsiębiorstwa, w związku z Materiałem Użytkownika lub w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych Usług, chyba że uzyskali Państwo wyraźną, uprzednią zgodę takiej osoby (lub jej rodzica lub opiekuna, jeśli taka osoba nie ukończyła 16 roku życia), firmy lub przedsiębiorstwa, na takie czynności; 

(d) Materiał Użytkownika nie zawiera wirusów, uszkodzonych plików, oprogramowania cancelbot, robaków komputerowych lub innych złośliwych kodów zaprojektowanych w celu przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonalności lub przerwania działania oprogramowania, sprzętu, telekomunikacji, sieci, serwerów lub innego sprzętu, ani żadnego oprogramowania reklamowego, oprogramowania szpiegującego, trojana lub innych materiałów stworzonych w celu uszkodzenia, zakłócenia, niewłaściwego przechwycenia lub wywłaszczenia jakichkolwiek danych lub danych osobowych; 

(e) w Materiałach Użytkownika nie będzie miało miejsca fałszowanie nagłówka pakietu TCP / IP ani części informacji nagłówka z jakiegokolwiek powodu;

(f) nie będą przesyłali Państwo żadnych materiałów ani wykonywali żadnych działań, które będą skutkowały przesyłaniem wiadomości spam, tak zwanych „łańcuszków”, ankiet, konkursów, piramidalnych systemów sprzedaży, powtarzających się lub niechcianych wiadomości lub tak zwanego „spamu” i „phishingu"; oraz

(g) nie będziemy zobowiązani do zapłaty lub ponoszenia jakichkolwiek kwot na rzecz jakiejkolwiek osoby lub podmiotu w wyniku naszego używania lub korzystania z jakiegokolwiek Materiału Użytkownika.

7. Niniejszym (w najszerszym zakresie, w jakim jest to dozwolone przez obowiązujące prawo) zobowiązują się Państwo do niewykonywania  praw osobistych lub podobnych praw  w odniesieniu do jakiegokolwiek Materiału Użytkownika i udzielają nam niewyłącznego, nieodpłatnego prawa do korzystania z dowolnego imienia i nazwiska, nazwy użytkownika, nazwy ekranu, podobizny, zdjęcia, podpisu i/lub materiału biograficznego przesłanego do nas przez Państwa.

8. Zobowiązują się Państwo i zapewnią, że wszystkie niezbędne osoby trzecie podejmą niezbędne dalsze działania oraz wykonają i dostarczą wszelkie inne dokumenty, o które możemy w uzasadniony sposób wnioskować w celu potwierdzenia licencji i praw przyznanych na podstawie niniejszego Regulaminu.

9. Wszystkie Materiały Użytkowników będą traktowane jako niepoufne, a my mamy prawo do wykorzystywania, kopiowania, rozpowszechniania i ujawniania stronom trzecim wszelkich takich materiałów w dowolnym celu. Mamy również prawo do ujawnienia istotnych informacji osobom trzecim, które stwierdzą, że materiały zamieszczone lub przesłane przez Państwa na naszą stronę stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej, ich prawa do prywatności lub jakiegokolwiek innego obowiązującego w  prawa lub regulacji.

Usuwanie treści
 
1. Jesteśmy uprawnieni według własnego uznania, ale nie jesteśmy zobowiązani do (a) aktywnego przeglądania Materiałów Użytkowników w naszych Usługach; i/lub (b) usuwania Materiałów Użytkowników przesłanych do naszych Usług przez Państwa lub innego użytkownika, jeśli, naszym zdaniem, takie Materiały Użytkowników nie są zgodne z niniejszymi warunkami.

2. Zastrzegamy sobie prawo. w przypadku uznania możliwości naruszenia Regulaminu, przepisów prawa lub praw osób trzecich (a) do niepublikowania żadnych Materiałów Użytkownika w naszych Usługach; (b) do usunięcia lub zawieszenia lub wyłączenia dostępu do jakichkolwiek Materiałów Użytkowników (c) do cofnięcia rejestracji (w stosownych przypadkach) i prawa do dostępu i/lub korzystania z naszych usług lub przesłania jakichkolwiek Materiałów Użytkowników; oraz (d) do korzystania z wszelkich dostępnych środków technologicznych, prawnych, operacyjnych lub innych w celu wyegzekwowania przestrzegania niniejszego Regulaminu, włączając w to, ale nie ograniczając się tylko do zablokowania określonych adresów IP lub dezaktywacji Państwa rejestracji i/lub nazwy użytkownika i hasła (w stosownych przypadkach).

3. Jeśli są Państwo właścicielami praw (lub agentem działającym na rzecz właściciela praw) i uważają Państwo, że jakakolwiek treść (w tym jakikolwiek Materiał Użytkownika) pojawiający się w naszych Usługach narusza Państwa prawa i chcą Państwo, abyśmy ją usunęli, zawiesili lub uniemożliwili dostęp do niej, prosimy o wysłanie powiadomienia pocztą elektroniczną z tematem "Żądanie usunięcia" na ogólny adres e-mail wymieniony na stronie Kontakt ze wskazaniem witryny, na której ta treść się pojawia.

W swoim e-mailu należy podać nam następujące informacje:

 • szczegóły dotyczące treści, która według Państwa narusza lub jest przedmiotem działań naruszających prawo, wraz z informacjami, które są wystarczające do zlokalizowania treści (w tym URL i/lub zrzut ekranu);
 • informacje wystarczające do skontaktowania się z Państwem, takie jak adres pocztowy, numer telefonu oraz, jeśli jest dostępny, adres e-mail; oraz
 • oświadczenie Państwa o tym, że:
  - są Państwo właścicielami praw lub są Państwo należycie upoważnieni do działania w imieniu właściciela praw;
  - uważają Państwo w dobrej wierze, że wykorzystanie treści w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest dozwolone przez właściciela praw lub agenta właściciela praw lub przez prawo; oraz
  - informacje zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe i dokładne.

Opieranie się na informacjach z naszych Usług

1. Informacje publikowane za pośrednictwem naszych Usług mają na celu wyłącznie dostarczenie informacji ogólnych i nie są traktowane jako porady, na których należy polegać. Nie gwarantujemy, że wszelkie Treści zawierają dokładne informacje lub są wolne od błędów i zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na jakichkolwiek treściach zawartych w naszych Usługach przez użytkownika lub przez kogokolwiek, kto może być informowany o jakiejkolwiek treści naszych Usług.

2. Przyjmują Państwo do wiadomości, że korzystając z naszych Usług mogą mieć Państwo kontakt z Treścią pochodzącą z różnych źródeł i że nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, zgodność z prawdą, dokładność, użyteczność lub bezpieczeństwo takiej Treści. Nie popieramy żadnych komentarzy użytkowników ani żadnych opinii, rekomendacji lub porad wyrażonych w komentarzach użytkowników i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi komentarzami użytkowników lub innymi materiałami.

3. Staramy się regularnie aktualizować nasze Usługi i w każdej chwili możemy zmienić ich zawartość. Możemy zawiesić dostęp do naszych Usług lub zamknąć je na czas nieokreślony w dowolnym momencie, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika, na co najmniej 24 godziny przed podjęciem danych działań,,  . Publikowane Treści mogą być nieaktualne i nie jesteśmy zobowiązani do ich aktualizacji.

Gwarancje i wyłączenia odpowiedzialności

1. Nasze Usługi są świadczone "W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ" i na zasadzie "JAKIE SĄ DOSTĘPNE", bez jakichkolwiek oświadczeń lub poparcia jakiegokolwiek rodzaju. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zrzekamy się wszelkich gwarancji oraz warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, związanych z naszymi Usługami i korzystaniem przez użytkownika z naszych Usług (w tym, bez ograniczeń, co do zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, nienaruszalności, zgodności, bezpieczeństwa i dokładności).

Ograniczenie odpowiedzialności

1. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek Materiałów Użytkowników przesłanych przez któregokolwiek z naszych użytkowników. Korzystanie z naszych Usług, Treści i/lub jakichkolwiek Materiałów Użytkowników odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

2. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, my, inni członkowie grupy firm BBC oraz podmioty trzecie z nami powiązane niniejszym wyraźnie wyłączamy wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, wtórne, specjalne lub przykładowe straty lub szkody (bez względu na to, czy takie straty były przewidywane, przewidywalne, znane itp.) wynikające z lub w związku z korzystaniem z naszych Usług, w tym bez ograniczeń: (a) obrażenia i/lub szkody dla osób lub własności powstałew wyniku jakiegokolwiek oświadczenia, w tym jakiegokolwiek faktycznego lub rzekomego zniesławienia; (b) straty poniesione przez osoby trzecie, w tym naruszenie praw własności intelektualnej lub prywatności; (c) utrata danych; (d) utrata dochodów lub przewidywanych zysków; (e) utrata działalności gospodarczej lub kontraktów; (f) utrata możliwości; (g) utrata przewidywanych oszczędności; (h) utraty czasu na zarządzanie lub prace biurowe lub (i) utrata wartości firmy lub naruszenie reputacji.

3. Nie ma to wpływu na naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, świadomego wprowadzenia w błąd lub wprowadzenia w błąd w odniesieniu do podstawowej kwestii, ani na żadną inną odpowiedzialność, której nie można wykluczyć lub ograniczyć na mocy obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.

4. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie niniejszych postanowień Regulaminu spowodowane przez okoliczności pozostające poza naszą kontrolą.

Zwrot kosztów przez Państwa

1. Zgadzają się Państwo, na żądanie, pokryć nam w całości oraz wszystkim członkom zarządu, dyrektorom, pracownikom, agentom, przedstawicielom, licencjodawcom, dostawcom i podmiotom świadczącym usługi operacyjne, wszelkie koszty powstałe w związku z jakimikolwiek roszczeniami, powództwem, koszty postępowania, żądania, szkody, straty, zobowiązania, koszty i wydatki poniesione lub racjonalnie poniesione przez nas w wyniku lub w związku z dostępem i korzystaniem przez Państwa z naszych Usług, z wyjątkiem przypadków, w których jest to zgodne z niniejszymi postanowieniami Regulaminu lub stosownymi przepisami prawa.

Wirusy, włamania i inne przestępstwa

1. Nie wolno korzystać z naszych Usług niezgodnie z przeznaczeniem poprzez wprowadzanie, przesyłanie lub organizowanie wysyłania wirusów, uszkodzonych plików, oprogramowania cancelbot, trojanów, robaków komputerowych, bomby czasowej lub logicznej (time or logic bomb), oprogramowania keystroke logger, oprogramowania szpiegującego spyware, oprogramowania reklamowego adware lub innych materiałów zaprojektowanych w taki sposób, aby niekorzystnie wpływać na działanie oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, lub też zakłócać, przechwytywać lub wywłaszczać jakiekolwiek dane lub dane osobowe. Nie wolno próbować uzyskiwać nieupoważnionego dostępu do naszych Usług, serwerów, na których są one przechowywane, ani żadnych serwerów, komputerów lub baz danych podłączonych do naszych Usług. Nie wolno atakować naszych Usług przez blokadę usług (DOS) lub rozproszoną blokadę usług (DDOS) lub inny rodzaj ataku.

2. Jakiekolwiek naruszenie tego przepisu stanowi przestępstwo zgodnie z przepisami dotyczącymi nadużyć komputerowych (Computer Misuse Act 1990 lub odpowiednimi przepisami mającymi zastosowanie). Będziemy zgłaszać wszelkie takie naruszenia odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Państwa tożsamość. W przypadku takiego naruszenia, Państwa prawo do korzystania z naszych Usług zostanie natychmiast wstrzymane.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane rozproszonym atakiem typu blokada usług (DOS), wirusami lub innymi technologicznie szkodliwymi materiałami, które mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych Usług, pobieraniem przez Państwa jakichkolwiek Treści w naszych Usługach lub na jakichkolwiek materiałach na innych stronach internetowych z nimi powiązanych.

Linki do i z naszych usług

Powiązania z naszych usług

1. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością lub dostępnością stron internetowych podmiotów trzecich, do których mogą Państwo uzyskać dostęp za pośrednictwem naszych Usług, a linki takie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Jeśli odwiedzą Państwo jakąkolwiek powiązaną stronę, robią to Państwo na własne ryzyko i to na Państwu spoczywa odpowiedzialność za podjęcie wszelkich środków ochronnych w celu ochrony przed wirusami lub innymi destrukcyjnymi elementami.

2. Nie autoryzujemy i nie ponosimy odpowiedzialności (bezpośrednio lub pośrednio) za treści, reklamy, produkty, usługi, poglądy lub informacje wyrażone lub dostępne na stronach internetowych podmiotów trzecich (w tym bez ograniczeń płatności za produkty lub usługi i dostarczania ich) lub za jakiekolwiek szkody, straty lub wykroczenia spowodowane przez lub w związku z dostępem i korzystaniem przez Państwa z takich stron internetowych podmiotów trzecich i wszelkich dostępnych usług. Wszelkie postanowienia Regulaminu, warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z jakimikolwiek transakcjami na stronach podmiotów trzecich są wyłącznie pomiędzy Państwem a odpowiednim dostawcą tej strony i/lub jakiejkolwiek odpowiedniej usługi.

Powiązania do naszych usług

1. Mogą Państwo zamieścić link do strony głównej dowolnej strony internetowej prowadzonej w ramach naszych Usług bez konieczności uzyskania naszej dalszej pisemnej zgody POD WARUNKIEM, że w pełni przestrzegają Państwo postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Nie wolno Państwu tworzyć linków do jakiejkolwiek części naszych Usług innego niż strona główna, chyba że mają Państwo uprzednią pisemną zgodę (i dla uniknięcia wątpliwości, taka zgoda będzie uważana za udzieloną w odniesieniu do kanałów RSS, widżetów i wbudowanych odtwarzaczy multimedialnych, które możemy udostępnić POD WARUNKIEM, że będą Państwo korzystali z nich zgodnie z niniejszymi postanowieniami Regulaminu i wszelkimi dalszymi instrukcjami publikowanymi za pośrednictwem naszych Usług). Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie. Strona internetowa, z której prowadzą łącza, musi być zgodna pod każdym względem ze standardami określonymi w Kodeksie Postępowania. Nasze Usługi nie mogą być umieszczane w ramach żadnej innej strony internetowej.

3. Wszelkie linki do naszych Usług muszą być umieszczone w sposób uczciwy i zgodny z prawem i nie mogą naruszać naszej reputacji ani z niej korzystać. Nie wolno tworzyć linków, które sugerowałyby jakąkolwiek formę współpracy, reprezentacji, autoryzacji lub poparcia z naszej strony, jeżeli takie nie istnieją. Odnośniki do naszych Usług nie oznaczają, że autoryzujemy, jesteśmy powiązani lub współpracujemy z jakąkolwiek powiązaną stroną, ani że jakakolwiek powiązana strona jest upoważniona do korzystania z jakichkolwiek naszych znaków towarowych, nazw handlowych, marek, logo lub symboli praw autorskich, ani też znaków towarowych, nazw handlowych, marek, logo lub symboli praw autorskich naszych podmiotów powiązanych lub licencjodawców.

4. Linki do naszych Usług nie są dozwolone z następujących "Witryn wyłączonych":

 • strony internetowe podżegające do nienawiści ze względu na rasę, religię, płeć, orientację seksualną lub w inny sposób, lub promujące lub ułatwiające zachowania antyspołeczne;
 • strony internetowe promujące, zachęcające lub wspierają przemoc;
 • strony internetowe promujące, zachęcające lub wspierają terroryzm lub inne działania zagrażające bezpieczeństwu narodowemu Wielkiej Brytanii lub innego kraju;
 • strony internetowe, które dyskryminują jakąkolwiek konkretną grupę społeczną lub w inny sposób wykorzystują słabsze grupy społeczne;
 • strony internetowe promujące, wspierające lub zachęcające do nielegalnej działalności;
 • strony internetowe wprowadzające w błąd, pornograficzne, zniesławiające lub zawierające treści nielegalne lub w inny sposób podlegające zaskarżeniu zgodnie z prawem brytyjskim lub prawem polskim; lub
 • strony internetowe, które naruszają prywatność osób fizycznych.

Reklama i treści sponsorowane

1. Część lub wszystkie Usługi mogą od czasu do czasu zawierać reklamy i treści sponsorowane. Reklamodawcy i sponsorzy są odpowiedzialni za zapewnienie, że wszelkie materiały przedłożone do włączenia do naszych Usług są zgodne z odpowiednimi przepisami prawa, regulacjami i kodeksami oraz niniejszymi postanowieniami Regulaminu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub niedokładności w takich materiałach reklamowych lub sponsorskich.

Oprogramowanie

1. Od czasu do czasu określone oprogramowanie, które jest naszą chronioną pracą lub chronioną pracą naszych dostawców może być udostępniane do pobrania za pośrednictwem naszych Usług. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z oprogramowania na zasadzie niewyłączności jedynie do celów, dla których jest ono wskazane. Nie mogą Państwo używać oprogramowania do żadnych innych celów i nie mogą Państwo redystrybuować, sprzedawać, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, demontować lub w inny sposób ingerować w oprogramowanie.

Prywatność

1. Traktujemy Państwa prywatność bardzo poważnie i jesteśmy zarejestrowani zgodnie z brytyjskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (Data Protection Act 1998). Wszelkie dane osobowe dostarczone przez Państwa w ramach procesu rejestracji i/lub innych interakcji z naszymi Usługami będą gromadzone, przechowywane i wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Korzystając z naszych Usług wyrażają Państwo zgodę na takie gromadzenie i przetwarzanie danych oraz stwierdzają Państwo, że wszystkie dostarczone przez Państwa dane są dokładne.

Kanały RSS, widżety i wbudowane odtwarzacze multimedialne

1. Pobierając kanał RSS z naszych Usług lub dodając nasze widżety lub wbudowane odtwarzacze multimedialne na stronie internetowej, zgadzają się Państwo na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, w tym, aby uniknąć wątpliwości, warunków określonych w sekcji "Kanały RSS, widżety i wbudowane odtwarzacze multimedialne" oraz warunków określonych w sekcji powyżej zatytułowanej "Łączenie z naszymi Usługami".

2. Z zastrzeżeniem niniejszego Regulaminu, udzielamy Państwu niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, bezpłatnej, niewyłącznej licencji na wyświetlanie na Państwa stronie internetowej (Państwa Strona Internetowa) aktywnych linków lub innych identyfikatorów źródłowych oraz innych informacji lub materiałów, które Państwo wybierają, aby otrzymywać od nas za pośrednictwem kanału RSS lub za pośrednictwem naszych widżetów lub wbudowanych odtwarzaczy multimedialnych (Nasza Zawartość).

3. NIE MOGĄ PAŃSTWO BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO OBCIĄŻAĆ UŻYTKOWNIKÓW W SZCZEGÓLNOŚCI ZA DOSTĘP DO NASZYCH TREŚCI LUB W INNY SPOSÓB KOMERCJALIZOWAĆ TAKICH TREŚCI, ANI TEŻ NIE MOGĄ PAŃSTWO PRÓBOWAĆ ODSPRZEDAWAĆ NASZYCH TREŚCI W ŻADEN SPOSÓB. RSS FEEDS I/LUB WIDGETY I/LUB WBUDOWANE ODTWARZACZE MULTIMEDIALNE NIE MOGĄ BYĆ UŻYWANE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ KOMERCYJNĄ.

4. Nie mogą Państwo bezpośrednio lub pośrednio zmieniać, edytować, dodawać lub tworzyć wyciągów Naszych Zawartości lub jakiejkolwiek treści w naszych Usługach, ani umieszczać żadnej z Naszych Zawartości w ramce HTML.

5. Możemy ograniczyć, zawiesić lub zamknąć nasze kanały RSS, treść dodawaną do naszych widżetów lub wbudowanych odtwarzaczy multimedialnych, licencję udzieloną w niniejszym dokumencie lub dostęp do kanałów RSS, widżetów lub wbudowanych odtwarzaczy medialnych lub Naszej Zawartości, po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika z zachowaniem 24 godzin o takim zamiarze . Zgadzają się Państwo zniszczyć wszystkie kopie kanałów RSS, widgetów lub osadzanych odtwarzaczy multimedialnych oraz wszystkie Nasze Zawartości po otrzymaniu od nas powiadomienia o rozwiązaniu umowy.

6. Oświadczają Państwo, że:

(a) Państwa strona internetowa nie jest Stroną Wyłączoną i nie zawiera materiałów oszczerczych, zniesławiających, pornograficznych, obscenicznych, które mogą zaszkodzić naszej firmie lub BBC, lub które naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich; oraz

(b) użytkownicy Państwa Witryny zobowiązani są do przestrzegania warunków, które są równoważne z niniejszymi Warunkami w odniesieniu do korzystania przez nich z Naszych Zawartości.

Porządek Obowiązywania

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem a jakimikolwiek szczególnymi postanowieniami związanymi z naszymi Usługami, a odnoszącymi się do konkretnych materiałów (w tym Kodeksem Postępowania), wiążące będą te szczególne postanowienia.

Podzielność postanowień Regulaminu

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w związku z prawem obowiązującym w kraju, w którym niniejszy Regulamin ma mieć zastosowanie, wówczas w zakresie i w ramach jurysdykcji, w której to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostanie ono wydzielone i usunięte z niniejszego Regulaminu, a pozostałe postanowienia pozostaną w mocy oraz będą wiążące i wykonalne.

Prawo Właściwe

1. Niniejszy Regulamin oraz umowy zawarte na jego podstawie podlega i jest intepretowany zgodnie z prawem Anglii i Walii. Zastosowanie prawa Anglii i Walii nie pozbawia użytkownika ochrony, jaką zapewniają mu przepisy prawa kraju jego stałego pobytu, zgodnie z rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

Spory

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu oraz umów zawartych na jego podstawie będą rozstrzygane przez właściwy sąd określony zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1215/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2018 r.