Menu

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie i ogólne zasady

BBC Worldwide Limited (BBCW) dba o ochronę danych osobowych użytkowników korzystających z usług BBCW. Zależy nam, aby nasze usługi stwarzały bezpieczne i przyjemne dla Państwa środowisko. Ta Polityka prywatności dotyczy sposobu wykorzystywania przez nas wszelkich dostarczonych przez Państwa danych osobowych. Aby umożliwić Państwu korzystanie w pełni z oferty usług BBCW, czasem musimy gromadzić informacje na Państwa temat.

Ta polityka prywatności wyjaśnia następujące kwestie: • jakie informacje na Państwa temat mogą być gromadzone przez BBCW; • jak BBCW będzie używać informacji zbieranych na Państwa temat; • czy BBCW ujawni Państwa dane jakimkolwiek podmiotom; • kiedy BBCW może skorzystać z Państwa danych, by się z Państwem skontaktować; • jaki Państwo mają wybór dotyczący informacji, które od Państwa uzyskaliśmy; • używanie plików cookie przez witryny BBCW i w jaki sposób mogą Państwo odmówić tym plikom dostępu.

Jak wspomniano wyżej, BBCW dba o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Zawsze, gdy udostępnią nam Państwo tego rodzaju informacje, podczas ich wykorzystywania mamy prawny obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym brytyjskiej ustawy o ochronie danych osobowych (Data Protection Act 1998). Te przepisy są w niniejszej Polityce Prywatności określane zbiorczym terminem „przepisy o ochronie danych osobowych”.

Nasze witryny mogą zawierać łącza do witryn, których właścicielami i administratorami są strony trzecie. Należące do stron trzecich witryny mają własne polityki prywatności, w tym dotyczące plików cookie, więc zalecamy zapoznanie się z nimi. Będą one dotyczyć wykorzystywania danych osobowych dostarczonych przez Państwa lub zebranych przez pliki cookie podczas odwiedzania tych witryn. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za politykę prywatności witryn stron trzecich, a Państwo korzystają z takich witryn na własne ryzyko.

2. Jakie informacje na mój temat będą gromadzone przez BBCW?

Kiedy zapisują się Państwo do uczestnictwa lub w celu korzystania z usługi BBCW, takiej jak newslettery, konkursy, prenumerata publikacji, zamawianie produktów, oferty dla czytelników, czaty na żywo, fora internetowe, ankiety lub rejestracja online, możemy poprosić Państwa o dane osobowe. Mogą to być takie informacje, jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego lub data urodzenia. Różne usługi lub witryny mogą prosić o podanie różnego rodzaju danych osobowych. Wprowadzając we wskazane pola informacje umożliwiają Państwo BBCW i jego dostawcom usług dostarczenie państwu wybranych usług.

Prosimy pamiętać, że czasem przy niektórych usługach (np. forach czatowych) mogą być Państwo poproszeni o udostępnienie lub mogą Państwo z własnej inicjatywy przekazać dodatkowe dane osobowe, w tym niekiedy informacje wrażliwe (np. Państwa poglądy polityczne, informacje o wierzeniach religijnych, zachowaniach seksualnych lub zdrowiu).

Możemy również posłużyć się Państwa adresem IP przy realizacji niektórych usług w naszych witrynach (patrz poniżej rozdział 3: Jak BBCW będzie używać zebranych o mnie informacji? i rozdział 12: Polityka plików cookie).

3. Jak BBCW będzie używać zebranych o mnie informacji?

BBCW będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe w kilku celach, w tym: • dla celów administrowania usługami, co oznacza, że BBCW może kontaktować się z Państwem z przyczyn związanych z zamówioną przez Państwa usługą, jak opisano poniżej w rozdziale 5: Kiedy BBCW będzie się ze mną kontaktować? (np. aby przysyłać Państwu przypomnienia haseł lub by poinformować, że dana usługa jest zawieszona z przyczyn technicznych); • aby poinformować Państwa o zmianach w usługach; • aby poinformować o Państwa udziale w naszych witrynach lub publikacjach, w tym o wszelkich treściach dostarczonych przez Państwa (aby uzyskać więcej informacji o dostarczaniu treści online, prosimy kliknąć łącze do naszego Kodeksu postępowania na dole głównych stron w naszych witrynach); • aby spersonalizować lub udoskonalić sposób, w jaki treści BBC i reklamy są Państwu prezentowane online: - BBCW może notować Państwa adres IP (adres IP to niepowtarzalny numer, który pozwala zidentyfikować konkretny komputer lub inne urządzenie sieciowe w Internecie) i umieszczać pliki cookie (patrz poniżej rozdział 12: Polityka plików cookie) w celu doskonalenia naszych witryn i poszerzania oferty dla użytkowników, niekiedy również w celu wyświetlania wybranych reklam, które odpowiadają Państwa wzorowi przeglądania stron. Informacje te nie są wykorzystywane do tworzenia Państwa profilu osobowego; - adresy IP mogą być również używane do identyfikowania lokalizacji użytkowników, liczby wizyt z różnych państw i do blokowania niepożądanych zachowań; - aby analizować i udoskonalać usługi oferowane przez witrynę BBCW, np. aby zapewnić Państwu maksymalnie przyjazny sposób nawigacji; • Więcej informacji o tego rodzaju działaniach BBCW znajdą Państwo poniżej w rozdziale 12: Polityka plików cookie. • aby administrować konkursami i kontaktować się ze zwycięzcami; • aby przetwarzać zamówienia na produkty lub usługi lub prośby informacje; aby przetwarzać płatności; oraz aby uaktualniać nasze zapisy; • jeśli wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę – aby w ramach marketingu bezpośredniego kontaktować się z Państwem za pomocą telefonu, poczty tradycyjnej lub elektronicznej, informując o specjalnych ofertach i aktualnych lub nowych produktach, które mogą Państwa zainteresować; • aby umożliwić innym osobom lub firmom działania w naszym imieniu; oraz • jeśli wyrazili Państwo na to zgodę – aby przekazywać Państwa dane starannie wybranym podmiotom, by umożliwić im informowanie Państwa o specjalnych ofertach lub produktach i usługach, które mogą Państwa zainteresować. • Jeśli BBCW będzie proponować wykorzystanie Państwa danych osobowych w jakimkolwiek innym celu, najpierw Państwa o tym poinformujemy. Będą mieli Państwo również możliwość wstrzymania lub wycofania zgody na wykorzystanie Państwa danych w inny sposób niż wyszczególniono powyżej.

4. Czy BBC będzie komukolwiek przekazywać moje dane osobowe?

Zasadniczo będziemy korzystać z Państwa danych osobowych tylko w ramach firm BBC Worldwide Group (w tym firm BBC Worldwide Group z siedzibami poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), takich jak Lonely Planet, która ma siedzibę w Australii) w celu dostarczania usług/produktów przez Państwa zamówionych. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych innym członkom BBC Worldwide Group w celach marketingowych, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę.

Państwa dane osobowe możemy ujawnić przetwarzającym informacje stronom trzecim tylko za Państwa zgodą lub jeśli będzie to konieczne dla dostarczenia Państwu usługi. Podmioty przetwarzające dane, którym mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe to firmy wchodzące w skład BBC Worldwide Group i strony trzecie związane odpowiednimi umowami. W pozostałych przypadkach będziemy traktować Państwa dane jako poufne, chyba że ich ujawnienie będzie wymagane lub dozwolone przez prawo (na przykład instytucjom rządowym lub służbom porządku publicznego) lub jak wskazano poniżej w rozdziale 7: Obraźliwe lub niestosowne treści w witrynach BBCW.

BBCW będzie wymagać od wszystkich przetwarzające dane stron trzecich, którym ujawnione zostaną Państwa dane, aby ściśle przestrzegały instrukcji BBCW oraz będzie wymagać, aby nie wykorzystywały Państwa danych osobowych do własnych celów komercyjnych.

W przypadku udostępniania Państwa danych osobowych firmom BBC Worldwide Group i stronom trzecim, które mają siedziby poza EOG, będziemy dbać, aby firmy te zapewniały taką samą ochronę Państwa danych, jak my.

5. Kiedy BBCW będzie się ze mną kontaktować?

BBCW może kontaktować się z Państwem: • w związku z działaniem usługi, którą Państwo zamówili, aby upewnić się, że BBCW ma możliwość dostarczenia Państwu tej usługi; • w związku z Państwa uczestnictwem w którejkolwiek witrynie BBCW, forum internetowym lub innej usłudze; • jeśli wyrazili Państwo chęć otrzymywania newsletterów lub innej korespondencji; • aby zaprosić Państwa do udziału w ankietach dotyczących usług BBCW (udział zawsze jest dobrowolny); • aby wypełnić zobowiązania wynikające z wszelkich umów zawartych przez Państwa z BBCW; oraz • dla celów marketingowych, jeśli wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę (patrz poniżej rozdział 6: Czy będzie ze mną nawiązywany kontakt w celach marketingowych?). Szczegółowe informacje na temat sposobu kontaktowania się BBCW z Państwem w związku z konkretnymi usługami znajdą Państwo w naszych publikacjach lub na witrynach.

6. Czy będzie ze mną nawiązywany kontakt w celach marketingowych?

BBCW nie będzie kontaktować się z Państwem w celach marketingowych lub by promować nowe usługi, chyba że Państwo wyrażą zgodę na kontakt w tym celu.

7. Obraźliwe lub niestosowne treści w witrynach BBCW

Jeśli w jakiejkolwiek witrynie BBCW będą Państwo publikować lub wysyłać treści obraźliwe, niestosowne lub budzące sprzeciw lub będą przejawiać jakiekolwiek niepożądane zachowania, BBCW może użyć Państwa danych osobowych w celu powstrzymania takich zachowań.

Jeśli BBCW będzie mieć uzasadnione przekonanie, że naruszyli lub naruszyć mogą Państwo prawo (np. poprzez opublikowanie treści, które mogą być zniesławieniem), BBCW może użyć Państwa danych osobowych w celu poinformowania odpowiednich stron trzecich, takich jak Państwa pracodawca, dostawca poczty elektronicznej / Internetu w szkole lub służby porządku publicznego na temat wspomnianych treści i Państwa zachowania.

8. A jeśli mam 16 lat lub mniej?

Użytkownicy w wieku 16 lat lub młodsi są proszeni o uzyskanie pozwolenia rodzica lub opiekuna, zanim udostępnią BBCW dane osobowe. Użytkownicy nie posiadający takiej zgody nie mają prawa udostępniać nam danych osobowych.

9. Jak długo BBCW będzie przechowywać moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać w naszych systemach tak długo, jak będzie to konieczne dla świadczenia danej usługi lub tak długo, jak będzie to zapisane w odpowiedniej umowie podpisanej przez Państwa z BBCW lub w naszym harmonogramie archiwizacji. Jeśli życzą sobie Państwo wyrejestrować się z którejkolwiek witryny BBCW, mogą to Państwo uczynić postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wyrejestrowania na danej witrynie. Jeśli zmienią Państwo swój profil, by zrezygnować z otrzymywania informacji, Państwa zapisy mogą pozostać w systemie, aby zagwarantować, że nie będziemy się z Państwem kontaktować w przyszłości.

Jeśli dostarczą Państwo treści do usługi lub witryny BBCW, zasadniczo będziemy je przechowywać tylko tak długo, jak będzie to rozsądnie konieczne, by spełniać cel(e) ich dostarczenia.

10. Jak sprawdzić, które z moich danych osobowych BBCW przechowuje?

Zgodnie z brytyjską ustawą o ochronie danych osobowych (Data Protection Act 1998) mają Państwo prawo zażądać kopii przechowywanych przez BBCW danych osobowych na Państwa temat i domagać się sprostowania wszelkich nieścisłości. (Pobieramy opłatę 10 funtów za prośby o informacje i wymagamy udowodnienia tożsamości przy pomocy dwóch oficjalnych dokumentów ze zdjęciem.) Podejmiemy działania na rozsądną skalę, aby dostarczyć, poprawić lub usunąć Państwa dane osobowe z naszych dokumentów.

Jeśli mają Państwo prośby lub pytania dotyczące tego lub innego zagadnienia tej Polityki prywatności, prosimy o przeczytanie rozdziału 13: Kontakt z BBCW w sprawie tej Polityki prywatności na dole dokumentu.

11. Zmiany w polityce prywatności BBCW

Ta polityka prywatności może być od czasu do czasu uaktualniana, więc przydatne może być zapoznanie się z nią za każdym razem, gdy będą Państwo przekazywać dane osobowe jakiejkolwiek usłudze BBCW. Data najnowszych poprawek będzie pojawiać się na dole tej strony.

12. Polityka plików cookie

a. Co to jest plik cookie?

Plik cookie to niewielka porcja informacji, w której często znajduje się niepowtarzalny identyfikator wysyłany do przeglądarki Państwa komputera lub telefonu komórkowego (tu określanych jako “urządzenie”) z komputera witryny i który przechowywany jest na dysku twardym Państwa urządzenia. Każda witryna lub strona trzecia dostarczająca usługę, z której witryna korzysta może wysyłać własny plik cookie do Państwa przeglądarki, jeśli zezwalają na to ustawienia przeglądarki. Jednak aby chronić Państwa prywatność, Państwa przeglądarka pozwala witrynie lub stronie trzeciej dostarczającej usługę na dostęp tylko do plików cookie przez nią przesłanych, a nie do plików cookie wysłanych do Państwa przez inne witryny lub strony trzecie dostarczające usługi.

Pliki cookie zapisują informacje o Państwa preferencjach internetowych i pozwalają nam dostosować nasze witryny do Państwa zainteresowań. Mają Państwo możliwość ustawienia swoich urządzeń tak, by przyjmowały wszystkie pliki cookie, by informowały o nadejściu pliku cookie lub by odmawiały dostępu wszystkim plikom cookie. W tym ostatnim przypadku dostarczenie Państwu niektórych spersonalizowanych usług może być niemożliwe i w związku z tym możecie Państwo nie mieć możliwości korzystania z pełnego zakresu oferty BBCW. Każda przeglądarka jest inna, więc aby dowiedzieć się, jak zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookie, należy zapoznać się z menu Pomocy w przeglądarce.

b. Jak BBCW wykorzystuje pliki cookie?

Informacje dostarczone przez pliki cookie mogą pomóc nam przeanalizować Państwa profil, gdy odwiedzają Państwo nasze witryny i pomagają nam wzbogacić ofertę dla Państwa. Na przykład jeśli podczas poprzedniej wizyty w gardenersworld.com zażyczyli sobie Państwo prognozy pogody dla swojej okolicy, przy następnej wizycie nasz plik cookie umożliwi nam rozpoznanie Państwa urządzenia i zaoferowanie aktualnej prognozy pogody bez potrzeby ponownego wprowadzania przez Państwa potrzebnych danych.

Ponadto BBCW korzysta z usług niezależnych firm analitycznych, reklamowych i badawczych. Gromadzą one w naszym imieniu informacje dotyczące użytkowników odwiedzających witryny BBCW przy pomocy plików cookie, plików logowania i kodu wbudowanego w naszą witrynę. BBCW korzysta z tego rodzaju informacji w celu doskonalenia dostarczanych użytkownikom usług. BBCW bezwzględnie wymaga, aby strony trzecie nie wykorzystywały żadnych tego rodzaju informacji dla własnych celów komercyjnych lub innych celów (patrz powyżej rozdział 4: Czy BBCW będzie komukolwiek przekazywać moje dane osobowe?). Niektóre części witryn BBCW mogą używać plików cookie z konkretnego powodu, na przykład by umożliwić grze online efektywne działanie na Państwa urządzeniu. W takim przypadku lokalne zasady obowiązujące dla tej części witryny będą o tym wyraźnie informować i w nich znajdą Państwo wszelkie dodatkowe informacje.

c. Które pliki cookie pochodzą z BBCW i jak je odrzucić?

Lista najważniejszych plików cookie używanych przez BBCW (i przeznaczenie każdego z nich) oraz informacja, jak zminimalizować liczbę otrzymywanych plików cookie znajdują się pod adresem: www.bbcworldwide.com/bbcworldwideandmagswebsites-cookieslist.aspx

13. Kontakt z BBCW w sprawie tej Polityki prywatności

W razie pytań lub uwag na temat tej Polityki prywatności, prosimy o kontakt: The Company Secretary
 MC2 A6
 BBC Worldwide Limited 
Media Centre 
201 Wood Lane 
London 
W12 7TQ 
United Kingdom 
E-mail: dataprotection@bbc.com

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2009 r.

Aktualizacja dotycząca reklamy profilowanej:

W marcu 2009 r. wprowadziliśmy na naszych witrynach nową usługę, które pozwala nam dostarczać gościom odwiedzającym nasze witryny reklamę profilowaną – szeroko stosowane w Internecie targetowanie behawioralne. Targetowanie behawioralne oferuje odwiedzającym witryny i reklamodawcom bardziej wartościowe, niepowtarzalne możliwości, ponieważ dostarcza reklamy, które są lepiej dopasowane do gości witryny. W przyszłości mamy również zamiar korzystać z tej technologii, by zapewniać odwiedzającym nasze witryny lepiej do nich dopasowane treści redakcyjne.

Stosujemy system targetowania behawioralnego na stronie, w którym pliki cookie zbierają ogólne informacje o tym, które strony na naszych witrynach Państwo odwiedzają. System sprawdza również adresy IP, by uzyskać ogólne informacje o kraju, mieście lub regionie, w którym Państwo przebywają oraz o nazwie Państwa domeny (np. kto jest Państwa dostawcą Internetu). Te informacje pozwalają nam zakwalifikować Państwa do odpowiedniego segmentu rynku, czyli do grupy osób o podobnych zainteresowaniach i lokalizacji. Dzięki temu możemy na naszych witrynach wyświetlać reklamy, które w naszym przekonaniu są odpowiednie dla osób z Państwa segmentu rynku. Wierzymy, że dzięki temu reklamy są dla Państwa bardziej interesujące i użyteczne, a nam pozwala to zwiększyć wartość naszych witryn i naszych kontaktów z ogłoszeniodawcami. W rezultacie możemy więcej inwestować w tworzenie doskonałych treści, z korzyścią dla wszystkich gości odwiedzających nasze witryny.

Należy pamiętać, że nigdy ani my, ani nasi dostawcy usług nie będziemy próbować identyfikować Państwa indywidualnie, i że w żadnych okolicznościach nie wiemy, kim Państwo są ani jakie strony przeglądali Państwo jako pojedyncze osoby; my tylko gromadzimy informacje potrzebne do stworzenia segmentów rynku z grup osób. Poza tym nasza funkcja targetowania behawioralnego na stronie różni się od innych form targetowania behawioralnego tym, że analizujemy tylko Państwa odwiedziny na stronach BBCW i nie używamy danych ze stron innych niż z BBCW ani nie udostępniamy takim stronom danych.

Więcej informacji o plikach cookie, technologii stosowanych rozwiązań i firmie AudienceScience, która na nasze zlecenie administruje technologią można znaleźć poniżej w naszej Polityce prywatności i plików cookie. Jeśli w którymkolwiek momencie nie życzą Państwo sobie, by Państwa odwiedziny na stronie były przez nas w jakikolwiek sposób analizowane, mogą Państwo wyłączyć tę funkcję i zrezygnować z korzystania z tej technologii, stosując się do wskazówek zawartych w naszej Liście plików cookie

W razie pytań prosimy kontaktować się pod adresem dataprotection@bbc.com